Algemene voorwaarden 

Ondernemingsgegevens
LelieS Support
Opwijkstraat 34
9310 Baardegem
sara@leliessupport.be
Ondernemingsnummer: BE0793.272.532

Toepasselijkheid
Op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van LelieS Support zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Alle andere algemene voorwaarden worden als onbestaande beschouwd.

Opdrachten dienen door de klant schriftelijk te worden bevestigd. Bij mondelinge overeenkomsten wordt alles nog eens schriftelijk bevestigd.

Offerte
Een offerte wordt vrijblijvend opgemaakt en is 30 dagen geldig. Andere afspraken rond de geldigheid van een offerte op maat worden daarop weergegeven.

Voorschot
Een opdracht wordt pas aangevat na het ontvangen van een voorschot. Het voorschotbedrag varieert naargelang de totaalprijs van de bestelling.

Na akkoord rondom het voorschotbedrag wordt een factuur opgemaakt voor de vereffening van het bedrag. Het voorschot wordt op de eindfactuur in mindering gebracht.

Uitvoering
De uitvoering wordt gestart na betaling van het voorschot.

Om de uitvoering te kunnen starten dient de opdrachtgever alle gevraagde gegevens te bezorgen aan LelieS Support. Indien de gevraagde informatie laattijdig wordt aangeleverd door de klant, valt dit onder de verantwoordelijkheid van de klant en kan laattijdige oplevering niet ten laste gelegd worden aan LelieS Support.

Voortijdige beëindiging
Indien de klant de overeenkomst voortijdig verbreekt en de uitvoering van de bestelling reeds aangevat werd, wordt het vastgestelde voorschotbedrag ingehouden en wordt het resterend werk volgens het geldende uurtarief aangerekend.

Betaling
De factuur wordt aan de klant bezorgd via e-mail of post. De betalingstermijn bedraagt 20 dagen na de factuurdatum, tenzij anders aangegeven op de factuur. Bij gebreke aan tijdige betaling zal van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een verwijlintrest van 10%/jaar verschuldigd zijn op het factuurbedrag. Tevens is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een schadebeding verschuldigd ten belope van 10%, met een minimum van 125,00 EUR.

Onafhankelijk van wat voorafgaat, behoudt LelieS Support zich het recht voor om, ingeval van laattijdige betaling, de werken op te schorten, stop te zetten of het contract te verbreken lastens de schuldenaar.

Meerwerken
Ieder meerwerk zal worden uitgevoerd in regie aan 65,00 euro per uur (excl. btw) en meer eventuele kosten.

Aansprakelijkheid
Klachten over geleverde diensten dienen binnen de 2 dagen te worden gemeld op het emailadres sara@leliessupport.be. LelieS Support kan niet aansprakelijk gesteld worden voor klachten over foutieve informatie waarvoor de klant verantwoordelijk is.

Toepasselijk recht
De overeenkomsten worden beheerst door het Belgische recht. Alle geschillen van welke aard ook, rechtstreeks of onrechtstreeks voortspruitend uit onderhavig contract, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbank van het arrondissement Aalst.